Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Cymex Klimatyzacja

Cymex Klimatyzacja

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

Poleć nas innym
Regulamin
klimatyzacje_rgb1.png

RE G U L A M I N

§1. Definicje

Administrator MORENA - PORTALE INTERNETOWE, ul. Wrocławska 25A, 61-838 Poznań, NIP: 778-130-06-56

Klient - Firma reklamująca się w serwisie KlimatyzacjewPolsce.pl

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w zakresie wyszukiwania, przeglądania informacji dotyczących Klimatyzacje w Polsce

Abonament - Opłata pobierana za świadczenie Usługi za każdy Okres Rozliczeniowy

§2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady prezentacji firm w serwisie KlimatyzacjewPolsce.pl

2. Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem.

3. W celu dodania firmy do serwisu należy wypełnić formularz Dodaj Firmę lub przesłać mailem bądź faxem zamówienie na prezentacje pobrane ze strony  serwisu z działu Reklama.

4. Warunkiem wyświetlania pełnej prezentacji obiektu jest podpisanie zamówienia oraz terminowe uiszczanie Opłaty Abonamentowej.

§3. Warunki zawarcia umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług reklamowych - promocyjnych prowadzonych przez Administratora na rzecz Klienta.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru obiektów, z którymi zostanie podjęta współpraca.

3. Umowa może być zawarta na okres 1 roku kalendarzowego.

4. Datę zawarcia umowy uważa się datę podpisania umowy przez Klienta.

5. Umowa jest zawarta na okres jednego roku od daty udzielenia zlecenia i jest przedłużana następnie każdorazowo na kolejny rok o ile nie zostanie w formie pisemnej wypowiedziana na 30 dni przed upływem okresu zlecenia.

§4. Płatności

1. Opłata Abonamentowa jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy.

2. Do Opłaty Abonamentowej za Usługę doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT.

3. Opłata Abonamentowa opłacana jest na podstawie wystawionej Faktury VAT - przesłanej drogą mailową na wskazany adres e-mail oraz faktura w formie papierowej jest wysyłana listem poleconym na adres wskazany w zamówieniu.

4. Klient zobowiązuje się do zapłaty należności za wystawioną Fakture Vat na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

5. W razie nie dokonania płatności w terminie, Administratorowi przysługuje prawo do naliczenia Klientowi odsetek za zwłokę, w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia, od nie uiszczonych opłat, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności faktury.

§5. Obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta z należytą starannością.

2. Administrator zobowiązuje się do umieszczenia wszelkich informacji dotyczących obiektu Klienta na podstawie materiałów uzyskanych od Klienta drogą telefoniczną oraz elektroniczną.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania wpisów i usuwania reklam innych serwisów konkurencyjnych.

3a.Administrator prowadzi aktualizację danych Klienta w czasie trwania abonamentu nieodpłatnie.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych (nie przekraczających 24 godzin rocznie) przerw technicznych związanych z konserwacją, wymianą, aktualizacją systemu oraz serwera.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania wyświetlania wpisu Klienta w przypadku nieuregulowania płatności w terminie, bez ponoszenia odpowiedzialności z tytułu zablokowania wpisu.

6. Administrator nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od administrującego np. klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych.

7. W treści wpisu nie będą publikowane Informację, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

· przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),

· zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),

· zawierają treści pornograficzne.

§6. Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania Opłaty Abonamentowej.

2. Klient zobowiązuje się do informowania Administratora serwisu o wszelkich zmianach danych teleadresowych firmy.

3. Klient zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania zdjęć obiektu oraz wyraża zgodę na umieszczenie w prawym dolnym rogu każdego zdjęcia logo serwisu KlimatyzacjewPolsce.pl.

4. Klient ustala z Administratorem treść zamieszczonego wpisu.

5. Klient przekazując Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal KlimatyzacjewPolsce.pl w celach promocyjnych.

§7. Postanowienia końcowe

1. Klient podpisując umowę o Świadczenie Usług Reklamowych poświadcza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Jego akceptacją.

2. Złamanie przez Klienta postanowień zawartych w umowie lub regulaminie skutkuje natychmiastowym usunięciem z serwisu – bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieniędzy.

3. MORENA - PORTALE INTERNETOWE właściciel serwisu KlimatyzacjewPolsce.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu uprzednio informując o tym Klienta drogą elektroniczną.

4. Niniejszy Regulamin powstał zgodnie z prawem polskim.

5. Kontakt w sprawie zamówień lub w związku z innymi sprawami organizacyjnymi kierowany będzie na adres: biuro@klimatyzacjewpolsce.pl.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 15/01/2018r

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Morena-Portale Internetowe Michał Ladrowski z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wrocławskiej 25A, 61-838 Poznań. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: przedstawienia oferty handlowej, realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł  6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda artykuł 6 ust. 1 lit. f , tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej , tj. do przedstawienia oferty handlowej,  zawarcia umowy , udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy.  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych , z zastrzeżeniem , że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy danych przetwarzanych wyłącznie w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody , ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody.  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi  do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednak brak ich podania powoduje niemożność  realizacji  umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania i wątpliwości.